Toetusmeede – Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine

Alates 20.05.2020 on Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute taotlusvoor. Meetme eesmärgiks on Ida-Virumaa piirkonna majanduse elavdamine, tööhõive suurendamine ning ettevõtlusaktiivsuse tõstmine.

Eelarve: 6 200 000 €
Toetus: 90 000 – 990 000 €
Toetuse maksimaalne määr:
Suurettevõtjal: 25%
Keskmise suurusega ettevõtjal: 35%
Väikeettevõtjal: 45%
Loe lähemalt (link)

Toetuse saamise peamised tingimused

• Taotleja peab olema taotluse esitamise tähtpäevaks Eesti äriregistrisse kantud äriühing.
• Ettevõtja põhi- või kõrvaltegevus ja toetust taotlev projekt peavad kuuluma töötleva tööstuse sektorisse (EMTAK tegevusala kood C).
• Investeeringu asukohaks peab olema Ida-Virumaa.
• Toetatakse tööstusettevõtete investeeringuid põhivarasse ja võrkudega liitumist, mille tulemusena luuakse Ida-Viru maakonda täiendavaid töötleva tööstuse sektori keskmisest kõrgema palgaga töökohti.
• Loodavaid töökohti tuleb säilitada vähemalt viis aastat pärast projekti lõppu.
• Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäeval või taotluses märgitud kuni kuus kuud hilisemal kuupäeval.  Projekti abikõlblikkuse perioodi kõige hilisem kuupäev võib olla 31.08.2023.
• Taotleja maksu- või maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või see peab olema ajatatud.

Abikõlblikud kulud

• Taotleja tootmisprotsessis vajaliku materiaalse põhivara soetamise kulu (ka hoonete ja rajatiste ehitamine), välja arvatud kinnisasja soetamise kulu.
• Taotleja tootmisprotsessis vajaliku materiaalse põhivara soetamise kulu (ka hoonete ja rajatiste ehitamine), välja arvatud kinnisasja soetamise kulu.
• Soetatud materiaalse põhivara seadistamise ja häälestamise kulu.
• Soetatud vara transpordikulu ja vara transportimiseks vajalik kindlustuskulu.
• Immateriaalse põhivara soetamise, arendamise ja juurutamise kulu, mis on seotud tootmisprotsessi või toote andmete analüüsiga, kui immateriaalne põhivara arvatakse taotleja põhivara hulka ning see jääb seotuks projektiga, mille jaoks toetust antakse, seda kasutatakse üksnes abi saavas ettevõtjas, seda käsitatakse amortiseeruva varana ning soetatakse turutingimustel ja ostjaga mitteseotud kolmandalt isikult.
• Võrkudega liitumise kulu (uue paigaldise ühendamine elektri-, vee- ja kanalisatsiooni-, gaasi-, kaugkütte-, kaugjahutus- või sidevõrguga liitumispunktis või liitumistingimuste muutmine) tingimusel, et liitumine on vajalik osa investeeringust tootmistegevusega alustamiseks või selle laiendamiseks.

Voor on avatud! Küsi meilt pakkumist, kui soovid Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetust taotleda. Oleme abiks investeerimisprojektide teostamisel ideest järeltegevusteni!

Meie konkurentsieelis

Energexi suurim tugevus võrreldes konkurentidega on toetuse taotlemise ekspertide tugev tehniline kompetents, mis:

• tagab sisulise arusaamise projektist, millele toetust taotletakse;
• vähendab kliendi enda tööd;
• lühendab kuluvat aega;
• suurendab toetuse saamise tõenäosust!

Loe lähemalt meie kohta ja võta meiega ühendust siin.

Koostame järgmised taotluse osad:
• finants-ja ressursikasutuse analüüs;
• ressursiaudit;
• vastavus- ja valikkriteeriumite arvutused: ressursitootlikkuse kasv, ressursikasutuse paranemine, projekti kuluefektiivsus;
• ettevõtte kogu majandustegevuse jätkusuutlikkuse hindamine;
• tegevuskava ja eelarve;
• projekti riskianalüüs;
• projekti detailne seireplaan;
• projekti näitajad, mõõtühikud, algväärtused ja sihtväärtused;
• projekti tegevuskava;
• projekti meeskonna kirjeldus ja võtmeisikute CVd;
• projekti kulu-tulu analüüs;
• projekti tegevuste eelarve;
• projekti rahastamiskava ja omafinantseeringu suutlikkust tõendavad materjalid;
• projekti eelarve põhjendus;
• projekti alginvesteeringu ja toetusmäära selgitused;
• ettevõtte suuruse klassifitseerimine järgi.