Ida-Viru toetus

Meetme eesmärgiks on Ida-Virumaa piirkonna majanduse elavdamine, tööhõive suurendamine ning ettevõtlusaktiivsuse tõstmine.

Energexi laia kogemusega meeskond koostab toetusprojekti, suhtleb Riigi Tugiteenuste Keskusega ning aitab projekti ellu viia. Viime läbi tasuta konsultatsiooni, et hinnata, kas Teie ettevõte saab meetmest toetust.


Toetus: 90 000 – 990 000 €


Toetuse maksimaalne määr:

 • suurettevõtjal: 25%
 • keskmise suurusega ettevõtjal: 35%
 • väikeettevõtjal: 45%

 Toetuse saamise peamised tingimused

 • ettevõtja põhi- või kõrvaltegevus ja toetust taotlev projekt peavad kuuluma töötleva tööstuse sektorisse (EMTAK tegevusala kood C);

 • investeeringu asukohaks peab olema Ida-Virumaa;

 • toetatakse tööstusettevõtete investeeringuid põhivarasse ja võrkudega liitumist, mille tulemusena luuakse Ida-Viru maakonda täiendavaid töötleva tööstuse sektori keskmisest kõrgema palgaga töökohti. Näiteks madala keskmise palgaga sektorite korral ei tule järgida mitte tööstussektori keskmist vaid antud sektori keskmist palgataset, mis võib olla oluliselt madalam, kui tööstussektori keskmine tase. Aluseks võetakse Statistikaameti viimased andmed;

 • iga loodud keskmisest kõrgema palgaga töökoht annab õiguse taotleda 30 000 € toetust – maksimaalselt saab toetust kuni 990 000 €, sellisel juhul peab looma vähemalt 33 keskmisest kõrgema palgaga töökohta.

 • loodavaid töökohti tuleb säilitada vähemalt viis aastat pärast projekti lõppu;

 • projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäeval või taotluses märgitud kuni kuus kuud hilisemal kuupäeval.  Projekti abikõlblikkuse perioodi kõige hilisem kuupäev võib olla 31.08.2023;

 • taotleja maksu- või maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või see peab olema ajatatud.

 Millistele investeeringutele saab toetust?

 • taotleja tootmisprotsessis vajaliku materiaalse põhivara soetamise kulu (ka hoonete ja rajatiste ehitamine), välja arvatud kinnisasja soetamise kulu;

 • võrkudega liitumise kulu (uue paigaldise ühendamine elektri-, vee- ja kanalisatsiooni-, gaasi-, kaugkütte-, kaugjahutus- või sidevõrguga liitumispunktis või liitumistingimuste muutmine) tingimusel, et liitumine on vajalik osa investeeringust tootmistegevusega alustamiseks või selle laiendamiseks.

 • soetatud materiaalse põhivara seadistamise ja häälestamise kulu;

 • soetatud vara transpordikulu ja vara transportimiseks vajalik kindlustuskulu;

 Koostame järgmised taotluse osad

 • ettevõtja lühikirjeldus ja strateegiline eesmärk;

 • projekti kirjeldus;

 • taotleja riski- ja konkurentsianalüüs;

 • majandusnäitajate analüüs;

 • projekti mõju analüüs;

 • projekti ajakava;

 • projekti tegevuskava;

 • projekti meeskonna kirjeldus ja võtmeisikute CVd;

 • projekti kulu-tulu analüüs;

 • projekti tegevuste eelarve;

 • projekti rahastamiskava ja omafinantseeringu suutlikkust tõendavad materjalid;

 • projekti eelarve põhjendus;

 • projekti alginvesteeringu ja toetusmäära selgitused;

 • ettevõtte suuruse klassifitseerimine VKE juhendi järgi;

 • oleme abiks investeerimisprojektide teostamisel ideest järeltegevusteni!

Täiendav informatsioon meetme kohta on leitav siit

Kontakteeru meiega ja küsi pakkumist aadressil info@energex.ee