Ressursiaudit

Energex Energy Experts juhtaudiitori seitsmeaastane energeetikaprojektide juhtimise kogemus Eesti suurimast energeetikafirmast, Eesti Energiast, on selliste auditite teostajate hulgas ainulaadne. Juhtaudiitor omab vajalikke volitatud soojusenergeetikainseneri ja diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti kutseid ning kogemusi järgnevatele sektoritele energia- ja ressursiauditite koostamisel: puit ja mööbel, toit, paber, nafta ja gaas, ehitusmaterjalid ja tsement, kaevandamine, metall, plastik, kemikaalid, masinatööstus.

Rakendame teostatavas töös parimat maailmapraktikat antud tööstusvaldkonnas energia- ja ressursisäästlikkuse tõstmiseks. Ühtlasi kasutame auditi koostamisel juhtivate tööstuse energiatootmislahenduste pakkujate eksperthinnanguid võimalikele tehnilistele lahendustele ja maksumustele.

Tänu tugevatele erialateadmistele, täiendkoolitustele ja kogemusele on meil olemas kompetentsid kõigis energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks vajalikes valdkondades:

 • hoonete tehnosüsteemid;
 • suruõhk;
 • elektrivarustus;
 • elektro- ja soojustehnika;
 • õhu konditsioneerimine ja jahutus;
 • ventilatsioon;
 • energia tööstusprotsessides;
 • tehnoloogilised protsessid tootmises;
 • tööstusprotsesside energiabilansid;
 • auru- ja gaasiturbiinid;
 • soojuspumbad;
 • kompressormasinad;
 • mikro- ja väike koostootmine;
 • tööstusahjud ja kuivatustehnoloogia;
 • mehaanika ja mehaanilised protsessid;
 • tööstuslik külmatehnika.

1. Ressursiauditi eesmärk

Auditi esimene eesmärk on kaardistada tööstuse kõik murekohad ja probleemid, mis vajavad konkreetseid lahendusi. Koostamine ei baseeru pelgalt säästmise lahendustel, vaid tagab nõuetekohase, optimaalse ja säästliku kasutuse mistahes süsteemidele eelnimetatud valdkondades. Selleks, et tehnilised lahendused paika panna ja seeläbi säästa, tuleb viia läbi põhjalik ülevaatus ja süsteemide inspektsioon.

Auditi teiseks põhieesmärgiks on olemasoleva olukorra ja kaardistuse põhjal panna paika kokkuhoiukohad koos parandusettepanekute ja potentsiaalsete tehniliste lahendustega. Ressursiaudit ülesanne on ühelt pool kaardistada kogu olemasolev olukord, kuid teisalt panna kliendi jaoks paika lahendused ja investeeringud koos majanduslike arvutustega. Lõpptulemusena on kõikidest valdkondadest selge ülevaade, mida, millal ning mis investeeringutega tuleks ette võtta.  Vaid organiseeritult saab antud valdkonnale läheneda mõistlikult, mis eeldab süvenemist ja analüüse.

Auditi raames käsitletakse vastavalt määrusele järgmiseid osasid:

 • antakse ülevaade ettevõtte tegevusest ning tulevikuplaanidest;
 • antakse seni tehtud analüüside põhjal ülevaade ettevõtte ressursikasutusest ning võimalikest ressursisäästuprojektidest ettevõtte erinevate objektide ja ressursside lõikes;
 • valitakse detailse ressursikasutuse analüüsi olulised objekti(d) ja ressursid ning põhjendatakse valikut;
 • analüüsitakse detailselt valitud objekti senist ressursikasutust ning koostatakse ressursikasutuse baasstsenaarium(id) (erinevate ressursside lõikes);
 • võetakse muuhulgas arvesse tootmise eripärasid (nt tsüklilisus);
 • määratletakse valitud objekti(de) toodang ja toodanguühik;
 • koostatakse ja kirjeldatakse objekti(de) ressursisäästuprojekt(id) koos saavutatava säästu (ressursikasutuse baasstsenaariumi ja projekti stsenaariumi ressursikasutuse vahe), hinnangulise maksumuse, tasuvusaja ja kaasnevate riskidega;
 • valitakse saadud analüüsi tulemuste põhjal ressursisäästuprojekt(id), mida soovitatakse kohe teha või siis hiljem teatud tingimuste täitumisel;
 • tehakse valitud projekti(de)le tundlikkuse analüüs (nt muutes säästu avaldumise määra, projekti investeeringu või jooksvate kulude taset jms) hindamaks valitud muutujate varieeruvuse mõju projekti tasuvusele;
 • koostatakse valitud projekti(de) tegemiseks vajalik tegevuskava ja seireplaan.

2. Auditi toetuse taotlemise võimalus

Energex tagab, et koostatud audit vastab määruse nõudmistele ja on abikõlbulik toetuse saamiseks.

Ülevaatliku/detailse energia- ja ressursiauditi tellimiseks on võimalik taotleda 50% ja vastavalt kuni 2500/7500 € ulatuses toetust, mille taotlemise protsess on järgmine:

 1. on olemas kolm pakkumist ressursiauditi koostamiseks, millest ei pea valima odavaimat, vaid sobivaima;
 2. E-toetussüsteemi kaudu esitatud taotlus;
 3. taotlusi menetletakse jooksvalt ja positiivne toetusotsus tehakse kõigile korrektselt vormistatud taotlustele 30 päeva jooksul;
 4. toetus makstakse välja vastavalt määrusele koostatud auditi aruande esitamisel.

Toetusmeetmega saab lähemalt tutvuda KIK-i lehel. Auditite koostamise toetuste kogumaht on 300 000 €.

Detailse energia- ja ressursiauditi olemasolu võimaldab KIK-ilt taotleda investeerimistoetust kuni 50% ja kuni 2 000 000 € energia- ja ressursitõhususe suurendamise projektidele ühe ettevõtte kohta. Kogu toetusteks jagatav summa on 110 000 000 €. Käesolev taotlusvoor, kus kõigi tootva tööstuse sektori auditeeritud ettevõtete investeerimisprojektidele jagatakse 35+10 miljonit eurot, kestab kuni 30.06.2019 ning kõik tingimustele vastavad taotlused rahastatakse taotluste esitamise järjekorras kuni raha otsalõppemiseni.

3. Ressursiauditi läbiviimine

Ressursiauditi koostamine jagatakse järgmistesse etappidesse:

 1. eelinfo kogumine ja pakkumise koostamine;
 2. töövõtulepingu sõlmimine;
 3. infopäringu saatmine ja esmase informatsiooni kogumine;
 4. laiapõhjalise ülevaatuse korraldamine;
 5. analüüside läbiviimine;
 6. ressursiauditi koostamine;
 7. auditi presenteerimine;
 8. auditi esitamine KIKile ning vajadusel paranduste sisseviimine.

Ressursiauditi koostamise periood on 4 – 6 kuud. Aja arvestus algab pärast laiapõhjalist ülevaatust ning kõikide vajalike andmete kogumist.

Projekti on sõltuvalt vajadusest kaasatud erineva kvalifikatsiooniga projektiinsenerid, kes on kõik meie meeskonnas olemas: soojusenergeetika- ja protsessiinsenerid, energiatõhususe spetsialistid, suruõhu ja olekupõhise hoolduse insenerid, kütte-, vee- ja ventilatsiooninsenerid, valgustusinsenerid, automaatikainsenerid, monitoorimis- ja mõõtmisinsenerid, mehaanikainsenerid.

4. Investeerimistoetuse taotlemine

Positiivse toetusotsuse saamise kindlustamiseks, keerulise metoodika ja mitmesajatunnise töö mahu tõttu on ressursitõhususe meetmes üldlevinud praktika taotluse koostamiseks palgata konsultatsioonifirma, kes mõistab tootmis-protsessi tehnilist poolt ja kellel on kogemusi investeerimistoetuste taotlemisega. Kõige kiiremalt läheb toetuse taotlemine siis, kui taotluse koostab auditi koostaja. Seetõttu pakume ka toetuse taotluse koostamise ja taotlusprotsessi käigus rakendusüksuse päringutele vastamise teenust. Tänaseks oleme antud toetusmeetmest ettevõtetel aidanud saada positiivse otsuse 1,5 miljoni € toetuste kohta kokku 8,4 miljoni € suurustele investeeringutele. Kogemus näitab, et kui taotluse koostamine tähendab 1-2 kuud intensiivset tööd, siis projekti menetlusperiood, mille jooksul tuleb päringutele vastata, on väiksemate taotlussummade korral 2 kuud ja suurematel kuni 4 kuud. Tihtipeale on menetluse käigus projekti paremini meetmesse sobitamiseks mõistlik muuta ressursiauditit, mida teeme ilma lisatasuta ja operatiivselt.

5. Hangete läbiviimine ja omanikuinsener

Vastavalt meetme tingimustele on kõigi soetatavate seadmete jaoks kohustuslik läbi viia hanked, mis peavad järgima kõiki toetuse nõudeid, mis on kirjas paljudes erinevates allikates ja tihtipeale keerulised. Samuti tuleb hangete kohta esitada KIK-ile täielik aruandlus. Kõige levinum toetuse vähendamise põhjus on ebakorrektsed hanked. Hangetega läbiviimisega võib alustada kohe peale taotluse esitamist – sel juhul on toetuse saamise korral kõik tehtud kulutused abikõlblikud. Kogemus näitab, et hangetega on kõige vähem probleeme siis, kui nende läbiviija on sama, mis auditi ja taotluse koostaja. Tänaseks oleme läbi viinud ja läbi viimas hankeid juba mitmetele ettevõtetele. Samuti oleme teostamas projekteerimisel ja tarnimisel omanikuinseneri teenust ehk tellija nimel kontrollimas, et tööd õigesti ellu viidaks ning vastaksid sellele, mis lepingus ja pakkumises lubatud.  Seega võtame endale vastutuse kõige eest, mis toetusprojektiga on seotud!

Kui soovid oma ettevõttele tellida ressursiauditit, investeerimistoetuse taotlemist, hangete läbiviimist, omanikuinseneri teenust või toetuse aruandlust, kirjuta leo.rummel [at] energex.ee!