Energia- ja ressursiaudit

Energex Energy Experts juhtaudiitori seitsmeaastane energeetikaprojektide juhtimise kogemus Eesti suurimas energeetikafirmas, Eesti Energias, on selliste auditite teostajate hulgas ainulaadne. Juhtaudiitor omab vajalikke volitatud soojusenergeetikainseneri ja diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti kutseid ning kogemusi järgnevatele sektoritele energia- ja ressursiauditite koostamisel: puit ja mööbel, toit, paber, nafta ja gaas, ehitusmaterjalid ja tsement, kaevandamine, metall, plastik, kemikaalid, masinatööstus.

Rakendame teostatavas töös parimat maailmapraktikat antud tööstusvaldkonnas energia- ja ressursisäästlikkuse tõstmiseks. Ühtlasi kasutame auditi koostamisel juhtivate tööstuse energiatootmislahenduste pakkujate eksperthinnanguid võimalikele tehnilistele lahendustele ja maksumustele.

Tänu tugevatele erialateadmistele, täiendkoolitustele ja kogemusele on meil olemas kompetentsid kõigis energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks vajalikes valdkondades.

Analüüsime järgnevaid valdkondi:

 • hoonete tehnosüsteemid;
 • suruõhk;
 • elektrivarustus;
 • elektro- ja soojustehnika;
 • õhu konditsioneerimine ja jahutus;
 • ventilatsioon;
 • energia tööstusprotsessides;
 • tehnoloogilised protsessid tootmises;
 • tööstusprotsesside energiabilansid;
 • auru- ja gaasiturbiinid;
 • soojuspumbad;
 • kompressormasinad;
 • mikro- ja väike koostootmine;
 • tööstusahjud ja kuivatustehnoloogia;
 • mehaanika ja mehaanilised protsessid;
 • tööstuslik külmatehnika.

1. Ressursiauditi eesmärk

Auditi esimene eesmärk on kaardistada tööstuse kõik murekohad ja probleemid, mis vajavad konkreetseid lahendusi. Koostamine ei baseeru pelgalt säästmise lahendustel, vaid tagab nõuetekohase, optimaalse ja säästliku kasutuse mistahes süsteemidele eelnimetatud valdkondades. Selleks, et tehnilised lahendused paika panna ja seeläbi säästa, tuleb viia läbi põhjalik ülevaatus ja süsteemide inspektsioon.

Auditi teiseks põhieesmärgiks on olemasoleva olukorra ja kaardistuse põhjal panna paika kokkuhoiukohad koos parandusettepanekute ja potentsiaalsete tehniliste lahendustega. Ressursiaudit ülesanne on ühelt pool kaardistada kogu olemasolev olukord, kuid teisalt panna kliendi jaoks paika lahendused ja investeeringud koos majanduslike arvutustega. Lõpptulemusena on kõikidest valdkondadest selge ülevaade, mida, millal ning mis investeeringutega tuleks ette võtta.  Vaid organiseeritult saab antud valdkonnale läheneda mõistlikult, mis eeldab süvenemist ja analüüse.

Auditi raames käsitletakse vastavalt määrusele järgmiseid osasid:

 • antakse ülevaade ettevõtte tegevusest ning tulevikuplaanidest;
 • antakse seni tehtud analüüside põhjal ülevaade ettevõtte ressursikasutusest ning võimalikest ressursisäästuprojektidest ettevõtte erinevate objektide ja ressursside lõikes;
 • valitakse detailse ressursikasutuse analüüsi olulised objekti(d) ja ressursid ning põhjendatakse valikut;
 • analüüsitakse detailselt valitud objekti senist ressursikasutust ning koostatakse ressursikasutuse baasstsenaarium(id) (erinevate ressursside lõikes);
 • võetakse muuhulgas arvesse tootmise eripärasid (nt tsüklilisus);
 • määratletakse valitud objekti(de) toodang ja toodanguühik;
 • koostatakse ja kirjeldatakse objekti(de) ressursisäästuprojekt(id) koos saavutatava säästu (ressursikasutuse baasstsenaariumi ja projekti stsenaariumi ressursikasutuse vahe), hinnangulise maksumuse, tasuvusaja ja kaasnevate riskidega;
 • valitakse saadud analüüsi tulemuste põhjal ressursisäästuprojekt(id), mida soovitatakse kohe teha või siis hiljem teatud tingimuste täitumisel;
 • tehakse valitud projekti(de)le tundlikkuse analüüs (nt muutes säästu avaldumise määra, projekti investeeringu või jooksvate kulude taset jms) hindamaks valitud muutujate varieeruvuse mõju projekti tasuvusele;
 • koostatakse valitud projekti(de) tegemiseks vajalik tegevuskava ja seireplaan.

2. Auditi toetuse taotlemise võimalus

Energex tagab, et koostatud audit vastab määruse nõudmistele ja on abikõlbulik toetuse saamiseks.

Ülevaatliku/detailse energia- ja ressursiauditi tellimiseks on võimalik taotleda 50% ja vastavalt kuni 2500/7500 € ulatuses toetust, mille taotlemise protsess on järgmine:

 1. on olemas kolm pakkumist ressursiauditi koostamiseks, millest ei pea valima odavaimat, vaid sobivaima;
 2. E-toetussüsteemi kaudu esitatud taotlus;
 3. taotlusi menetletakse jooksvalt ja positiivne toetusotsus tehakse kõigile korrektselt vormistatud taotlustele 30 päeva jooksul;
 4. toetus makstakse välja vastavalt määrusele koostatud auditi aruande esitamisel.

Toetusmeetmega saab lähemalt tutvuda KIK-i lehel. Auditite koostamise toetuste kogumaht on 300 000 €.

Detailse energia- ja ressursiauditi olemasolu võimaldab KIK-ilt taotleda investeerimistoetust kuni 50% ja kuni 2 000 000 € energia- ja ressursitõhususe suurendamise projektidele ühe ettevõtte kohta.

3. Ressursiauditi läbiviimine

Ressursiauditi koostamine jagatakse järgmistesse etappidesse:

 1. eelinfo kogumine ja pakkumise koostamine;
 2. töövõtulepingu sõlmimine;
 3. infopäringu saatmine ja esmase informatsiooni kogumine;
 4. laiapõhjalise ülevaatuse korraldamine;
 5. analüüside läbiviimine;
 6. ressursiauditi koostamine;
 7. auditi presenteerimine;
 8. auditi esitamine KIKile ning vajadusel paranduste sisseviimine.

Ressursiauditi koostamise periood on 4 – 6 kuud. Aja arvestus algab pärast laiapõhjalist ülevaatust ning kõikide vajalike andmete kogumist.

Projekti on sõltuvalt vajadusest kaasatud erineva kvalifikatsiooniga projektiinsenerid, kes on kõik meie meeskonnas olemas: soojusenergeetika- ja protsessiinsenerid, energiatõhususe spetsialistid, suruõhu ja olekupõhise hoolduse insenerid, kütte-, vee- ja ventilatsiooninsenerid, valgustusinsenerid, automaatikainsenerid, monitoorimis- ja mõõtmisinsenerid, mehaanikainsenerid.

4. Investeerimistoetuse taotlemine

Positiivse toetusotsuse saamise kindlustamiseks, keerulise metoodika ja mitmesajatunnise töö mahu tõttu on ressursitõhususe meetmes üldlevinud praktika taotluse koostamiseks palgata konsultatsioonifirma, kes mõistab tootmis-protsessi tehnilist poolt ja kellel on kogemusi investeerimistoetuste taotlemisega. Kõige kiiremalt läheb toetuse taotlemine siis, kui taotluse koostab auditi koostaja. Seetõttu pakume ka toetuse taotluse koostamise ja taotlusprotsessi käigus rakendusüksuse päringutele vastamise teenust. Tänaseks (2020. aasta lõpuks) oleme antud toetusmeetmest ettevõtetel aidanud saada positiivse toetusotsuse üle 20 miljoni € ulatuses. Kogemus näitab, et kui taotluse koostamine tähendab 1-2 kuud intensiivset tööd, siis projekti menetlusperiood, mille jooksul tuleb päringutele vastata, on väiksemate taotlussummade korral 2 kuud ja suurematel kuni 4 kuud. Tihtipeale on menetluse käigus projekti paremini meetmesse sobitamiseks mõistlik muuta ressursiauditit.

5. Hangete läbiviimine ja omanikuinseneri järelevalve

Vastavalt meetme tingimustele on kõigi soetatavate seadmete jaoks kohustuslik läbi viia hanked, mis peavad järgima kõiki toetuse nõudeid, mis on kirjas paljudes erinevates allikates ja tihtipeale keerulised. Samuti tuleb hangete kohta esitada KIK-ile täielik aruandlus. Kõige levinum toetuse vähendamise põhjus on ebakorrektsed hanked. Hangete läbiviimisega võib alustada kohe peale taotluse esitamist – sel juhul on toetuse saamise korral kõik tehtud kulutused abikõlblikud. Kogemus näitab, et hangetega on kõige vähem probleeme siis, kui nende läbiviija on sama, mis auditi ja taotluse koostaja. Tänaseks oleme läbi viinud ja läbi viimas hankeid juba mitmetele ettevõtetele. Samuti oleme teostamas projekteerimisel ja tarnimisel omanikuinseneri teenust ehk tellija nimel kontrollimas, et tööd õigesti ellu viidaks ning vastaksid sellele, mis lepingus ja pakkumises lubatud.  Seega võtame endale vastutuse kõige eest, mis toetusprojektiga on seotud!

Täpsemalt on võimalik meie hanketeenuse kohta lugeda siit.

Kui soovid oma ettevõttele tellida ressursiauditit, investeerimistoetuse taotlemist, hangete läbiviimist, omanikuinseneri teenust või toetuse aruandlust, siis kontakteeru meiega ja küsi pakkumist aadressil info[at]energex.ee  

Meie meeskond on tänaseks teostanud üle 90 energia- ja ressursiauditi erinevates sektorites – oleme suurima kogemusega energia- ja ressursiauditite tegijad Eestis!

 TEHTUD TÖÖD

Thermoarena AS

Pinest AS

Toftan AS

Valmos OÜ

Puidukoda OÜ

Lotus Timber OÜ

Ecobirch AS

Põltsamaa Uksetehas OÜ

Haapsalu Uksetehase AS

Kroonipuu OÜ

Priimo Mets OÜ

Krimelte OÜ

Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ

Dagöplast AS

Merinvest OÜ

Reideni Plaat AS

Höhle OÜ

Kunda Nordic Tsement AS

KP Factory OÜ

HORIZON Tselluloosi ja Paberi AS

K-Print OÜ

SUVA OÜ

Est-Agar AS

OG Elektra Tootmine AS

M.V.Wool AS

Peipsi Kalatööstus OÜ

Eesti Elecster AS

FinEst Steel AS

Helmetal IMS OÜ

Ruukki Products AS

Nuia PMT AS

Karu Katus OÜ

Tavepro OÜ

Estanc AS

Nordic Metal Works OÜ

Kane Metall AS

Multimek Baltic OÜ

BLRT Toorik OÜ

BLRT Masinaehitus OÜ

Baltic Premator OÜ

Fors MW AS

Tarmetec OÜ

Universal Industries OÜ

Scanfil OÜ

Arco Metal OÜ

Retlar OÜ

Salutaguse Pärmitehas AS

Kiviõli Keemiatööstuse OÜ

Salvest AS

Portlif Grupp OÜ

Eesti Höövelliist OÜ

Romec Metall OÜ

Fleibel Group OÜ

Plaat detail OÜ

Clyde Bergemann Eesti AS

Kallaste Kalur AS

Tapa Mill OÜ

Siidrikoda OÜ

Kulinaaria OÜ

Sami AS

Corestone Green OÜ

Enefit Energiatootmine AS

Valga Ferrum AS

Otepää Metall AS

Masekonord AS

Viking Window AS

Raum OÜ

Tammer OÜ

MP & Puitmeister OÜ

Japs M.V.M AS

Bauroc AS

Metallituba OÜ

Vitarsis OÜ

Tinfor AS

PlasmaPro OÜ

Toode AS

Viru Rand OÜ

Cristella VT OÜ

Dold Puidutööstus OÜ

Orthez OÜ

Zircon Group OÜ

Tyre Mould Eesti OÜ

Peat Mill OÜ

Järvetähe OÜ

Tohvri Puit OÜ